Algemene voorwaarden

Webshop La Butte aux Bois

1. TAAL, LANGUE

Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.labutteauxbois.be, in het Nederlands en Frans. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.
Français: Ces Conditions Générales sont disponibles sur simple demande et peuvent aussi être consultées sur le site www.labutteauxbois.be, en néerlandais et français. La version en néerlandais de ces Conditions Générales est la seule version authentique.
Deutsch: Die niederländische und französische Version der Geschäftsbedingungen sind auf einfache Anfrage erhältlich und verfügbar unter www.labutteauxbois.be. Die niederländische Version dieser Geschäftsbedingungen ist rechtsverbindlich.

2. DEFINITIES

2.1 “La Butte aux Bois”: de naamloze vennootschap “La Butte aux Bois Lanaken”, met maatschappelijke zetel te B-3620 Lanaken, Paalsteenlaan 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0843.971.165 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0843.971.165.
2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2.3 “Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
2.4 “Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
2.5 “Website”: www.labutteauxbois.be

3. TOEPASBAARHEID

3.1 De rechtsverhouding tussen de Koper en La Butte aux Bois en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de elektronische Orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. La Butte aux Bois wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die La Butte aux Bois uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn. Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website van La Butte aux Bois, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.
3.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
3.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen La Butte aux Bois en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.
3.4 Indien La Butte aux Bois één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
3.5 La Butte aux Bois heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. OFFERTE, ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP

4.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. La Butte aux Bois mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden La Butte aux Bois niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. La Butte aux Bois is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. La Butte aux Bois is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.
4.2 Offertes van La Butte aux Bois zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.
4.3 De overeenkomst tussen La Butte aux Bois en de Koper komt slechts tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website en La Butte aux Bois deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd). La Butte aux Bois behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren. NV La Butte aux Bois Lanaken | ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2 | 6
4.4 Annulatie van een bestelling, alvorens deze is verstuurd, is steeds mogelijk en kosteloos. Annulatie van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Koper een bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst: telefonisch: 089/73.97.72 of per e-mail spa@labutteauxbois.be.
4.5 De Koper kan de aangekochte producten omruilen tegen andere producten of een tegoedbon gedurende een periode van 14 kalenderdagen na datum van ontvangst, al dan niet mits betaling van een surplus rekening houdende met de prijs van de producten waartegen de reeds aangekochte producten worden geruild. Indien de Koper de door hem aangekochte producten wil omruilen, dient hij La Butte aux Bois (3620 Lanaken (België), Paalsteenlaan 90, spa@labutteauxbois.be) hiervan in kennis te stellen per post of e-mail. Indien La Butte aux Bois akkoord kan gaan met de omruiling dan dient de Koper in dit geval de betreffende producten terug te bezorgen aan La Butte aux Bois binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege La Butte aux Bois teneinde tot omruiling van de producten te kunnen overgaan. La Butte aux Bois zal de Koper eveneens op de hoogte brengen van een eventuele weigering van een verzoek tot omruiling. De door de Koper aangekochte producten kunnen enkel worden omgeruild, indien zij niet in gebruik zijn genomen en zich in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering. De producten moeten bovendien in de originele verpakking worden teruggezonden/terugbezorgd, inclusief alle bij het product geleverde toebehoren.

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument La Butte aux Bois (3620 Lanaken (België), Paalsteenlaan 90, spa@labutteauxbois.be) via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (te downloaden op de Website en tevens meegestuurd met de Orderbevestiging en de levering), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
5.3 Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van La Butte aux Bois terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door La Butte aux Bois geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat La Butte aux Bois op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden. La Butte aux Bois betaalt de Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. La Butte aux Bois mag wachten met de terugbetaling tot La Butte aux Bois de producten heeft terug gekregen of de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling van de leveringskosten door La Butte aux Bois verloopt steeds pro rata. (Bijvoorbeeld: Consument koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient La Butte aux Bois de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer La Butte aux Bois echter gebruik maakt van een forfaitaire leveringskost, zal La Butte aux Bois, bij een gedeeltelijke herroeping, niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.
5.4 De Consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan La Butte aux Bois heeft meegedeeld, aan La Butte aux Bois terug te zenden of te overhandigen. De Consument voldoet tijdig aan deze voorwaarden als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Consument, tenzij anders overeengekomen. Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat La Butte aux Bois ook na herroeping het product nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
5.5 Behoudens andersluidende bepaling geldt het herroepingsrecht o.m. niet voor: – producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon; – producten die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.); – verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend waaronder, maar hiertoe niet beperkt, schoonheidsproducten, voedingssupplementen, etc.; – alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop La Butte aux Bois geen invloed heeft
5.6 In geen geval beschikt een professionele Koper over het recht tot herroeping.

6. PRIJS EN KOSTEN

6.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.
6.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief btw, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten, eventuele versnelde behandelingen (zoals per expres versturen) en/of bijkomende wensen van de klant (zoals de vermelding van een boodschap, het verpakken van het product, etc.). De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de waarde van de totale bestelling. Indien de totale bestelling minder dan vijftig euro (EUR 50) bedraagt zal bijkomend een verzendkost worden aangerekend. Bestellingen die de vijftig euro (EUR 50) overschrijden zijn niet onderworpen aan verzendkosten. Tijdens het online – bestelproces zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden (indien van toepassing). De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt. Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door La Butte aux Bois worden aangerekend.
6.3 La Butte aux Bois behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door La Butte aux Bois worden rechtgezet.
6.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen het plaatsen van de bestelling en de levering van de producten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Koper evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door La Butte aux Bois.

7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms ® 2010) op het door de Koper opgegeven leveringsadres, dan wel op de maatschappelijke zetel van La Butte aux Bois, naar keuze van de Koper. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering. Op dit moment is La Butte aux Bois eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.
7.2 Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de Orderbevestiging vanwege La Butte aux Bois wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.
7.3 Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt La Butte aux Bois zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
7.4 Een bestelling zal pas verzonden worden nadat La Butte aux Bois de betaling ontvangen heeft. La Butte aux Bois streeft ernaar om bestellingen vóór 17 uur geplaatst, de volgende werkdag te versturen, op voorwaarde dat de bestelde producten in voorraad zijn. De Koper dient tijdens het online bestelproces aan te geven voor welke wijze van levering hij opteert. De Koper heeft, tijdens het online bestelproces, de mogelijkheid om de gewenste leveringsdatum en –termijn te wijzigen, mits betaling van een meerprijs.
7.5 De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van La Butte aux Bois t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen La Butte aux Bois en de Koper. La Butte aux Bois kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
7.6 Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen La Butte aux Bois en de Koper. Na contactname met de Koper zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren. Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Koper bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van La Butte aux Bois. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, btw, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen La Butte aux Bois en de Koper worden geacht ontbonden te zijn. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door La Butte aux Bois worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

8. FACTURATIE EN BETALING

8.1 (i) In principe dienen eerste bestellingen steeds vooraf te worden betaald door de Koper. De Koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

  • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)
  • Maestro
  • Bancontact/Mister Cash
  • PayPal
  • iDEAL.

Alle online betalingen worden in hoofde van La Butte aux Bois door een externe professionele en gespecialiseerde partner verwerkt. Deze externe partner voorziet in de betalingsinfrastructuur die onderworpen is aan beschermingsprotocollen. Al de online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe partner die de betalingsinfrastructuur beheert en dus de enige verantwoordelijkheid draagt van de correcte verwerking van alle online betalingen.

9. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

9.1 De Koper moet direct bij de in ontvangst name van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen en/of daarbij samenhangende klachten, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via spa@labutteauxbois.be) mee te delen aan La Butte aux Bois, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging.
9.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door La Butte aux Bois geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt La Butte aux Bois van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.
9.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld aan La Butte aux Bois, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Dergelijke klachten kunnen aan La Butte aux Bois worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat La Butte aux Bois niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (door onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering of verstrijken van de houdbaarheidsdatum). La Butte aux Bois verbindt zich ertoe klachten, die correct zijn gemeld, alleszins te aanvaarden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering. In geen geval zal La Butte aux Bois instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Koper.
9.4 Bij klachten die tijdig en correct aan La Butte aux Bois worden gemeld, zal La Butte aux Bois naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan La Butte aux Bois ervoor opteren de Koper een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen; of (2) terugname van het gebrekkige product, met creditering aan de Koper. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door La Butte aux Bois.
9.5 De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan La Butte aux Bois op grond van dit artikel 10 zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. La Butte aux Bois behoudt zich het recht voor om samen met de Koper de gebreken vast te stellen en de oorzaak ervan na te gaan. De Koper zal in dit geval de betreffende producten op eigen kosten en eigen risico aan La Butte aux Bois bezorgen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege La Butte aux Bois.
9.6 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen La Butte aux Bois en de Koper.
9.7 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
9.8 Indien een eventuele klacht van de Koper door La Butte aux Bois niet voldoende verholpen is geweest, heeft de Koper steeds de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Met uitzondering van de vrijwaring door La Butte aux Bois volgens de garantiebepaling in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van La Butte aux Bois ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat La Butte aux Bois in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door La Butte aux Bois aangegane polis BA-aansprakelijkheid.
10.2 La Butte aux Bois is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, indien van toepassing diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.
10.3 De Koper erkent dat La Butte aux Bois geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Koper door La Butte aux Bois, zodoende dat La Butte aux Bois niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook. NV La Butte aux Bois Lanaken | ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 5 | 6
10.4 La Butte aux Bois is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Koper en/of eindgebruiker om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Koper en/of eindgebruiker werd overhandigd door La Butte aux Bois en/of haar medewerkers.
10.5 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

11. VRIJWARING

11.1 De Koper zal La Butte aux Bois volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Koper, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen La Butte aux Bois en de Koper, de Orderbevestiging uitgaande van La Butte aux Bois, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Koper.
11.2 De Koper zal La Butte aux Bois schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

12. PROMOTIES

12.1 Promotionele toegiften door La Butte aux Bois, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
12.2 Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt La Butte aux Bois zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Koper herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. La Butte aux Bois zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

13. OVERMACHT EN HARDSHIP

13.1 La Butte aux Bois is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
13.2 In geval van overmacht of hardship kan La Butte aux Bois naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. La Butte aux Bois: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen La Butte aux Bois en de Koper buitengerechtelijk ontbinden.
13.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

14. NETTING

14.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen La Butte aux Bois en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen La Butte aux Bois en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
14.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en La Butte aux Bois doorgevoerde schuldvergelijking.

15. OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt La Butte aux Bois zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van La Butte aux Bois om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
15.2 Indien de overeenkomst tussen La Butte aux Bois en de Koper wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Koper het recht om van La Butte aux Bois te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1 La Butte aux Bois blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde producten. La Butte aux Bois garandeert over de nodige licenties/ rechten te beschikken voor het aanbieden van haar productenassortiment.

17. PERSOONSGEGEVENS

17.1 De Koper geeft aan La Butte aux Bois de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement [www.labutteauxbois.be/cookie-en-privacybeleid/]. De Koper geeft La Butte aux Bois de toestemming deze gegevens aan derden (waaronder maar niet beperkt tot de betalingsprovider en transportdienst) over te maken voor de afhandeling van de bestelling.
17.2 De Koper kan steeds om inzage, verbetering, wissing, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van La Butte aux Bois meer wenst te ontvangen, dient de Koper La Butte aux Bois hiervan op de hoogte te brengen:

  • per post: La Butte aux Bois Lanaken NV, Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken
  • per e-mail: spa@labutteauxbois.be

18 GESCHILLEN

Alle mogelijke geschillen tussen La Butte aux Bois en de Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van La Butte aux Bois, tenzij La Butte aux Bois verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper.